Kulupler - Işık Lisesi

Tiyatro Ne İşe Yarar?
Üyeleri birbirine karşı sorumlu olan toplum uygar toplumdur. Aralarında dayanışma olmayan, birbirlerine karşı sorumluluklarını bilmeyen / umursamayan insanlar ise toplum değil ama olsa olsa yığın olurlar.
Dayanışma ruhu yaratan en etkili yollardan biri sanat, sanatlar içinde kültürel gelişmeyi sağlayan en etkili güç de tiyatrodur. Hemen her toplumda mutlaka denk gelirsiniz tiyatroya; çünkü bir kültür mirasıdır o, insanlık kadar eskidir. Avdan dönen mağara adamının ateş başında bekleyenlere avın nasıl geçtiğini anlatırken kullandığı beden devinimi ve ses taklitleriyle başlar, dansla ve müzikle birleşir; kimi dönem – antik Yunanda olduğu gibi – dinsel bir kimlik kazanır ve günümüze bir sanatlar bileşkesi olarak gelir. 
Bugünün insanı – özellikle de genç insan – için yararları da çoktur tiyatronun. Tiyatro izleyen, yaşamının bir döneminde bunun eğitimini alan, azıcık da olsa sahneye ayak basan kişilere baktığımızda, onların iletişim sorunları yaşamayan, çevreleri geniş kişiler olduklarını, kocaman kalabalıklara karşı rahatça konuşabildiklerini ve yaşamın getirdiği her şey karşısında yapıcı tepkiler geliştirebildiklerini görürüz.
Okulda Tiyatro
Bir eğitim kurumunun kültürel etkinlik sayılabilecek en önemli girişimlerinden başlıcası yetişme çağında olan gençleri bir biçimde tiyatro eyleminin içine katmak olmalıdır. Bir toplum sanatı olan tiyatro, izleyicinin önüne bir sonuç olarak çıkar. Ancak tiyatro bir sonuç olduğu kadar bir araçtır da… Sonuç oluşu, onun bir sanatlar bileşkesi oluşunu, araç oluşu da eğitimsel niteliğini açığa çıkartır.
Okullarda tiyatro çalışmalarının yararı çoktur. Bunların arasından şunlar vurgulanabilir.
Tiyatro, katılanlara:
•Dayanışmayı öğretir;
•Toplum yaşamı için gerekli olan sorumluluk duygusunu sağlar;
•Toplumun, kişiliği ezmesini önler;
•Düşünceyi eyleme sokma yeteneğini geliştirir;
•Düşünerek, yorumlayarak okumayı öğretir;
•Topluluk içinde konuşmayı öğretir;
•Dil kaygısını, doğru ve güzel konuşmayı sağlar;
•Oyuncunun vücut dilini kullanma becerisini artırır;
•Çeşitli sanat dallarıyla ilgiyi sağlar;
•Ve estetik algılama yeteneğini geliştirir.
İzleyenlere:
•Toplumun bir üyesi olarak özeni aşılar;
•Kamu bilincini sağlar;
•Sorunlar, üzerinde düşünmeyi, yargılamayı öğretir;
•Sanatın geliştirici, değiştirici gücünü gösterir;
•İnsanı çok yakından tanıtır.
•Toplumunu bilinçlendirir, sorunlara nesnel bakılmasını sağlar;
•Düşünce özgürlüğünü öğretir;
•Toplumun aşama yapmasındaki süreyi kısaltır;
•Toplum duyarlığını artırır;
•Toplumu ortak bir estetik düzeye çıkarır;
•Birey – toplum ilişkilerinin kökenine iner;
•Ve toplumun kültür birikimini yansıttığı oranda, bu birikimin zenginleşmesine aracı olur.
Bu bağlamda, okulumuzda tiyatroya ilgi duyan ve bir oyunun oluşum sürecinde yer almak isteyen öğrenciler bir araya gelip 2005 – 2006 Eğitim ve Öğretim yılında FMV Işık Lisesi Tiyatro Kulübünü kurdular. Öğrencilerin yukarıda sayılanlar ışığında, etkin bir takım çalışması ortaya koydukları bu kulüp, sadece haftalık kulüp saatleri içinde değil, dışında da sürdürdüğü çalışmalarını her yılın sonunda hem öğrenci arkadaşlarına, hem başka okulların öğrencilerine ve hem de veli ve davetlilere sunar. Tiyatro Kulübü'nün temel hedefi; ortak bir disiplin anlayışını benimsemiş, dayanışma içinde özveriyle çalışan takım üyeleri yetiştirmektir.
FMV Işık Lisesi Tiyatro Topluluğu'nun temel amacı, izleyiciye "okul piyesi" değil, "tiyatro oyunu" sunmaktır. Bunun için de tragedyadan vodvile, kabareden uyumsuz tiyatroya uzanan bir repertuar oluşturmak azmindedir.
Bugüne kadar sergilediğimiz oyunlardan bir kaçı: "Tutamanya", "Lisistrata",  "Eumenides", "kaygısız oyun", "Cimri", "Çarıklı Dünya", "Bundan Öte bir Dünya", "Antigone", "Gergedanlar"  gibi tiyatro oyunları kulüp öğrencileri tarafından sahneye konuldu.
Kulüp Danışmanı

Danışman öğretmen: İnci Turan
Usta öğretici: Cengiz Çelik

Amacımız:


Turizm, Gezi ve İnceleme Kulübü'nün amacı, öğrencilerimizin öncelikle yakın çevrelerini tanımalarıdır. Yaşadığımız bu güzel şehri detayları ile tanımamız gerektiği fikri doğrultusunda düzenlenen geziler ve grup çalışmaları sayesinde yalnızca kulüp üyelerinde değil okul genelinde bir farkındalık yaratılacaktır.

Ülkemiz, birçok medeniyetin katkısı ile ortaya çıkmış pek çok turistik değeri barındırmaktadır. Bu kulüpte öğrenciler bu değerleri tanıyacak, fark edecek ve tarihsel mirasa sahip çıkma isteğine sahip olacaklardır.

Ülkemiz sadece deniz turizmi açısından değil inanç, sağlık ve kültür turizmi açısından da çok zengin bir ülkedir. Kulübümüz, öğrencilerimize bu anlamda farklı bakış açıları kazandırma çabası içinde olacaktır.


Çalışmalarımız:


İstanbul'un eşsiz güzelliklerinden seçilmiş olan mekânlara kulüp üyeleri ile birlikte geziler düzenlenecektir.

Çalışmalara ait görseller ve metinler panolarda sergilenecek, okulun resmi sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayımlanacaktır.

Düzenlenen geziler ile ilgili bilgilendirme çalışmaları, geziler öncesi ve sonrasında hem kulüp danışmanı hem de kulüp üyesi öğrencilerin bireysel çabaları ile yapılacaktır.

Katılım ön koşulsuzdur.

Kulüp Danışmanı


Suat TİKTAŞ

Coğrafya Kulübü olarak; doğa sevgisine ve çevre bilincine sahip, coğrafya bilimine ilgi duyan öğrencileri bir araya getirip bu öğrencilerin yaşadığı coğrafyayı sahiplenme duygusunu geliştirerek olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazanmalarına destek olmayı amaçlamaktayız.

Kulübümüz coğrafyanın, hayatın her alanında etkin olabileceği ilkesi ile yaşayarak, araştırarak; yaşadığı coğrafyayı tanıyan, değer veren ve gelecek nesillere aktarabilen bireyler yetiştirmektedir.

Daha iyi bir dünya oluşturmak için eğitimin öneminin farkındayız. Öğrencilerimizden yaşadığı ortamı tanıyarak, inceleyerek, gezerek öğrenmeleri için kulübümüz her türlü desteği vermek üzere çalışmaktadır. Kulübe katılım gönüllülük ile olmaktadır.

FMV Özel Işık Lisesi Coğrafya Kulübü'nde üyeler:

 • Yakın çevrelerinden başlayarak çevre kirliliği hakkında bilgi toplar.

 • Özellikle okulda başlattıkları çeşitli kampanyalarla çevreyi temiz tutmak için çalışır.

 • Kendi çevrelerinde ortaya çıkan atıkların değerlendirilmesi için çalışmalar başlatır.

 • Alkol ve sigaranın zararları konulu sunum hazırlar.

 • Çevre ödülleri ile ilgili düzenlenen yarışmalara katılır.

 • Kuraklık ve açlık konulu sunum hazırlar.

 • TEMA ile ortak çalışır.

 • Dünya ve ülke genelinde toplumsal sorunlara karşı bilinçli bireyler olur.

 • Çevre temalı geziler düzenler.

 • Yaşadığı yerden başlayarak çevreyi tanımayı, kendini tanımak olarak algılar ve bunu hayata geçirir.

Konularımız:

 • Okuldaki atıkların değerlendirilmesi (Atık pil, kağıt toplama, plastik, elektronik atık…)

 • Alkolün ve sigaranın zararları

 • Kuraklık ve açlık

 • TEMA çalışmaları

 • Küresel iklim değişikliği nedenleri

 • Yenilenebilir enerji kaynakları

 • Yakın çevremizdeki toplumsal sorunlar (açlık, yoksulluk, çevre kirliliğine ve su kıtlığına bağlı olumsuzlukların ortaya çıkardığı ekonomik sıkıntılar, savaşlar)

 • Küreselleşen Dünya ve Türkiye'nin yeri

Kulüp Danışmanı

Ramazan YOKUŞ

Kitap okumayı ve fikir üretmeyi seven 

Medya okuryazarı

Entelektüel

Gözlemleyip yorumlayabilen 

Farklı bakış açılarına sahip

Empati yapabilen

Sanatsal faaliyetlere katılmaktan zevk alan

Sorgulayan

Organizasyon yeteneğine sahip

Ya da

Yukarıda saydığımız özelliklere Bundan sonra sahip olmak isteyenler! 

 

Faaliyetlerimiz:

● Okumak ve yazmak

● Sorgulamak

● Gözlem yapıp yorumlamak

● Güncel kültür- edebiyat haberlerinin, yeni çıkan kitapların duyurulduğu bir edebiyat panosu yapmak ve belli aralıkla bu panoyu güncellemek

● Özel gün ve haftalar için panolar yapmak

● Kitap toplama kampanyası yapmak

● Edebiyat müzelerini ve kütüphaneleri gezmek

● Kitap fuarlarına gitmek

● Özel gün ve haftalar için ön hazırlıklar yapmak

Konular:

● Kulübün etkinliklerini tanıtmak,

● Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, sorgulamak, araştırmak,

● Türkiye Münazara Ligi için çalışmalar yapmak,

● Türkiye Münazara Ligi'ne katılmak,

● Ünlü şairlerin eserlerini tanıtmak,

● Cumhuriyet kavramının araştırılması,

● Atatürk'ü anma,

● Yazarlarla söyleşiler organize etmek,

● Öğretmen sevgisinin pekiştirilmesi,

● Şiir dinletisi için şiir seçimi,

● Öğrencileri kütüphane ortamında araştırmaya yöneltmek, kütüphane gezileri,

● Ulusal egemenlik bilincinin pekiştirilmesi,

● Çeşitli müze ve sergilere geziler yapılması sonucunda öğrencilerin sanata ve edebiyata ilgi duymalarının sağlanması,

● Kitap toplama kampanyası ile yardım ve paylaşma bilinci oluşturmak

Bu amaçlar doğrultusunda kulüp öğrencileri kitap atölyesi çalışması, Sınıflar Arası Güzel Konuşma yarışması, şiir, öykü ve makale yazma çalışmaları, Pano hazırlıkları, CNR EXPO kitap Fuarı gezisi, Aşiyan Müzesi gezisi, Galata Mevlevihansi gezisi, Masumiyet Müzesi gezisi, Firüzan söyleşisi, Sevin OKYAY söyleşisi, Filiz Ali söyleşisi, Orhan PAMUK söyleşisi, İnan ÇETİN söyleşisi, Yalçın TOSUN söyleşisi, Tolga GÜMÜŞAY söyleşisi, Hakan BIÇAKCI söyleşisi, Mine SOYSAL söyleşisi gibi etkinlikleri gerçekleştirdi.

Kulüp Danışmanları

Erman KARADAN

Murat ARSLAN 

Amacımız:

● Konuşma ve düşünme becerisi kazandırmak

● Öğrencilerin bireysel, sosyal ve kültürel açıdan gelişmelerini sağlamak

● Tartışma bilincini yerleştirmek

● Demokratik bir şekilde tartışma becerisi geliştirmek

● Topluluk karşısında rahat konuşabilme, beden dilini doğru kullanabilme becerisi oluşturmak

● Düşüncelerini özgürce savunan, kalıplarını yıkmış, demokratik tartışma becerisi kazanmış bir birey olarak yetişir.

Çalışmalarımız:

● Kulüp öğrencileri, kulüp saatleri içinde kendi aralarında takım oluşturup münazara maçları yapar.

● Kulüp öğrencileri, sene içinde okulumuzda yapılacak olan münazara eğitimlerine katılır.

● Kulüp öğrencileri, il ve ilçe düzeyinde yapılacak olan liseler arası münazara yarışmalarına katılarak okulumuzu en iyi şekilde temsil eder. Bu yarışmalara katılarak aynı zamanda bireysel, sosyal ve kültürel açıdan gelişim göstermeleri sağlanır.

Ön koşulumuz:

● Araştırmacı, sorumluluk bilincinde olan, etkili konuşma becerisine sahip, pratik düşünebilen nitelikte öğrenciler için uygun bir kulüptür.

● Kulüp öğrencileri iş birliği içinde çalışır.

● Tüm öğrenciler belirlenen görev dağılımı doğrultusunda üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir.

● Gerektiğinde çalışmalar kulüp saatleri dışında da sürdürülür.

● Kulüp öğrencilerinin kendine güvenen, araştırmacı bireyler olması gerekir.

 

Bu bağlamda kulüp öğrencileri 10. Sınıflar arası münazara, Işık Okulları Kampüsler arası münazara etkinliklerine katıldılar.

 

Kulüp Danışmanları
Derya BİLGİN

Birleşmiş Milletler'in gençlere yönelik bir simulasyonu olan kulübün ana amaçları:

 • Birleşmiş Milletler'in gençlere yönelik bir simulasyonu olan kulübün ana amaçları:

  Dünya vatandaşlığı kimliğini geliştirmekUluslararası ilişkiler konusunda gençlerin farkındalıklarını artırmaktır.2008-2009 Eğitim Öğretim Yılında kurulmuş ve Robert Lisesi'nde yapılan RCIMUN'a katılmışlar; Etiyopya ve Namibya'yı temsil etmişlerdir. 

2009-2010 Eğitim Öğretim Yılında Alman Lisesi'nde düzenlenen DSIMUN'a katılmış ve Brezilya ve Avustralya'yı temsil etmişlerdir.

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı'nda MUN Kulübümüz 22-28 Şubat 2011 tarihleri arasında İtalya'nın Cenova kentinde düzenlenen GEMUN Cenova Model Birleşmiş Milletler Konferansına katılmış ve Ghana ve Finlandiya'yı başarı ile temsil etmiştir. 

2011-2012 Eğitim Öğretim yılında MUN Kulübümüz RCIMUN Robert Lisesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı'na katılmış ve Venezuela'yı temsil etmiştir. 

2012-2013 Eğitim Öğretim yılında MUN Kulübü İtalya'nın Cenova kentinde düzenlenen GEMUN Konferansı'nda Nijerya'yı ve Kabataş Erkek Lisesi'nde düzenlenen KABATASMUN'da Katar'ı temsil etmişlerdir.

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında MUN Kulübü İtalya Roma'da düzenlenen IMUN Birleşmiş Milletler Konferansı'ndaİtalya'yı ve Meksika'yı , RCIMUN Robert Lisesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı'nda Kanada'yı, Kadıköy Anadolu Lisesinde düzenlenen KALMUN Model Birleşmiş Milletler Konferansı'nda Tayland ve Nijerya'yı temsil etmişlerdir.

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı'nda 1. yarıyıl MUN Kulübü Hollanda'nın Hague şehrinde düzenlenen MUNISH Model Birleşmiş Milletler Konferansı'nda Sri Lanka'yı temsil etmiştir. 2. yarıyıl RCIMUN'de Ekvator ve Angola'yı temsil etmiştir. 

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı'nda MUN kulübü öğrencilerimiz 1. Yarıyıl Danimarka'da düzenlenen BIGMUN'da Meksika Ankara'da düzenlen MCMUN'da Amerika Birleşik Milletleri, 2. Yarıyılda ise RCIMUN'da Nijerya'yı temsil etmişlerdir. 

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında kulübümüz MCMUN (Ankara),UTMUN (Toronto), MUNDP (Istanbul), RCIMUN (İstanbul) konferanslarına katılmışlardır.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında kulübümüz, YeditepeMUN (Istanbul), THIMUN (The Hague) ve RCIMUN (Istanbul) konferanslarına katılmışlardır.

Kulüp Danışmanları 
Catherine CAMPION (İngilizce Öğretmeni) 
Kevin John PALMER(Kulüp Danışman Öğretmeni)

Destination Imagination Kulübü olarak 2017-2018 yılında yine Sosyal Sorumluluk Kategorisinde çalışmayı tercih ettik. Toplum ihtiyacı olarak da kitap okumayı yaygınlaştırmayı belirledik. Kulüp öğrencilerimiz kütüphane danışmanlarımız ile bir araya geldiler ve fikir alışverişi yaptılar. Okul koridorlarında toplu kitap okuma eylemleri ve kitap değiş tokuşu yaparak okulumuzda okumayı yaygınlaştırmaya karar verdiler. Ancak aynı zamanda okul dışında da bir şey yapmak istedik.

Bu sebeple bir dernek ile birlikte çalışmak istedik ve Boğaziçi Üniversitesi İlkyar Derneği ile iletişime geçtik. Dernekte görev alan öğrenciler okula bizimle fikir alışverişi yapmaya geldiler. Okulda, dernek öğrencileri, okul aile birliğimiz ve velilerimizin yardımıyla üç adet kermes düzenledik. Bu kermeslerden topladığımız para ile kitaplar aldık. Kitaplar, İlkyar derneği tarafından özellikle öğrencilerin gelişimini desteklemek üzere özenle seçildi. Bu kitapları ihtiyacı olan okulların kütüphanelerine göndermek üzere hazırladık.

Hep birlikte tüm kitapları "FMV Özel Işık Lisesi Destination Imagination Kulübümüzün Hediyesidir" kaşeleri ile kaşeleyip koliledik. Daha sonra bu koliler İlkyar Derneği öğrencileri tarafından Çanakkale'de ihtiyacı olan iki okula götürüldü. Daha sonra bu çalışmalarımızı Kuşadası'nda gerçekleşen Türkiye finallerinde tiyatral bir sunum ile sunarak okulumuzu temsil ettik. Öğrenciler, hem sunumun dekorunu, kostümlerini hazırladılar, hem de sunum metnini yazdılar ve çok güzel bir performans sergilediler. Daha sonra çalışmalarımız bir pano hazırlayarak koridorda sergiledik.

Kulüp Danışman Öğretmenler : Gamze BOZKURT ve Zehra KURTBAŞ

2017-2018 eğitim öğretim yılında çalışmalarına başlayan İngilizce Münazara Kulübü'nün amacı; okulumuzun küresel vatandaşlar yetiştirme hedefleri doğrultusunda öğrencilerimize topluluk önünde İngilizce konuşma temel becerilerini vermek ve deneyim kazandırmaktır. Öğrencilerimiz, yıl boyunca münazaranın temel prensiplerini öğrenmenin yanı sıra eleştirel düşünme, araştırma ve ikna becerilerini geliştirirler.

Öğrencilerimiz 23-25 Kasım 2018 tarihlerinde arasında düzenlenecek AÇI Autumn Debate Academy, 7-9 Mart 2019 tarihleri arasında Slovenya Ljutomer'de düzenlenecek International Debate Tournament ve Haziran ayında düzenlenecek Debate Summer Academy'e katılacaklardır.

Etkili iletişim, gittikçe küreselleşen modern bir dünyada başarılı olabilmek için vazgeçilmezdir ve bizler öğrencilerimizin İngilizce Münazara Kulübü'nde geliştirdikleri becerilerin onları gelecekteki uğraşları için hazırladığı inancındayız.

Kulüp Danışman Öğretmeni : Steven Leslie HOYLAND

Bilişim Teknolojileri kulübünde öğrencilerimiz, bilişim gündemini yakından takip eder, yeni ve farklı yazılımları uygularlar. Ayrıca dijital araçlarla gerçek problemleri ve ihtiyaçları çözmek, üretmek ve denemek amacıyla kodlama mantığının temelini aldıktan sonra kendi oluşturduğu komutları gerçek materyaller üzerinde deneme / deneyimleme şansına sahip olur.

Danışman Öğretmen: Süha HAYAL-Doğukan ERDOĞAN

FMV Özel Işık Lisesinde spor etkinlikleri sosyalleşme sürecinin ilk basamaklarını oluşturur. Bireysel sporlarda ve takım sporlarında kurallara uyma, disiplin ve taktik anlayışı, hedef için yapılan planlı egzersizler sonucu sağladıkları iletişim ve kazanacakları öz güven ile öğrencilerimiz daha etkili bir düşünce yapısına kavuşacaklardır. FMV Özel Işık Lisesi Futbol Kulübü'nde öğrencilerimizin futbol oyun kuralları bilgisinin yanında futbol yeteneklerini, takım oyunu, birlikte hareket etme, yardımlaşma, çabuk karar verme becerileri ve rekabet duygusunu geliştirmesi amaçlanır. Okulumuzun futbol takımının altyapısını oluşturan kulübümüz yıl içinde çeşitli turnuvalara katılmaktadır.

Kulüp Danışmanı: Orhan YAVUZ

Kulübümüzün Amaçları:

 • Nefes teknikleri ve gevşeme metotlarını öğretmek,
 • Yaşam gücünün arttırılması, stres kontrolü ve odaklanmayı sağlamaktır.
 • Yoga; vücudu, ruhu, heyecanları, duygu ve düşünceleri dengeleyip uyumlu hâle getirmemizi mümkün kılarken aynı zamanda içinde yaşadığımız dünyanın karmaşasından geri çekilme, etkilenmeme, her an huzur ve güvende hissedebilme yöntemi geliştirmemize yardım eder.

Kulüp Danışmanı: Betti COUM